1. Job Infomation ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
Field training - hr - recruiting - salary
Education Level Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division Bangkok Area
Province Pathum Thani
ZIP code 12130
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -

3. Profile
Date of Birth 18 August 1986 ( 34 years old)
Gender Male Marital Status Single  
Height 171 cm. Weigth 67 kg.  
Nationality
ไทย
Religion
พุทธ  
Draft status ผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. HR & Admin Supervisor
2. หัวหน้าบุคคลและธุรการ
3. Assist HR Manager
Expected Salary
40000
Work Location
กรุงเทพและปริมณฑล
5. Education
5.1  
Education Level ปริญญาตรี
From มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Degree
บธ.บ
Major Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
Grad Year
2551
G.P.A. 2.6
5.2  
Education Level ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
From วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
Degree
ปวส
Major Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
Grad Year
2550
G.P.A. 3.11
6. Employment Record
6.1  
From January 2015 To September 2019
Company Name บริษัท ลาริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด
Address
อ.พานทอง, จ.ชลบุรี/ คลองเตยเหนือย, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 035-215656
Salary
40500
Position
HR & Admin Supervisor
Obligation 1.การสรรหา (Recruitment)
1.1 จัดทำผัง Organization Chart และรายงานความเคลื่อนไหว Update ประจำเดือน
1.2 จัดทำเอกสารและรวบรวม Job Description ของทุกตำแหน่ง ปรับปรุงและ Update
1.3 ดำเนินการสรรหาพนักงาน ตาม Manpower Request ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท (Org.)
1.4 ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น หนังสือ ใบปลิว โปสเตอร์ Web สมัครงาน และช่องทางอื่น ๆ
1.5 มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือก ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
1.6 วางแผนและดำเนินการสรรหาเชิงรุกสอดคล้องกับ JD ตามภูมิภาค จัดบูธในสถานศึกษาและแหล่งชุมชน
1.7 ตรวจสอบเอกสาร ประวัติอาชญากรรม (บางกรณี) และตรวจสอบเบื้องหลัง (Background) ในการทำงาน
1.8 กำหนดรายละเอียดและตรวจสอบ การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
1.9 จัดทำและจัดเก็บเอกสารบุคคล, การทำสัญญาจ้างงาน, การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ตามกระบวนการ
1.10 ติดต่อประสานงานกับ Recruitment Agency, Head Hunter และ Outsourcing (ไทยและต่างด้าว)
1.11 จัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดเสนอต่อผู้บริหาร (Country Manager, Mill Manager)
2.การอบรมและพัฒนา (Training and Development)
2.1 จัดทำแผนฝึกอบรม ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร และนำเสนอต่อผู้บริหาร
2.2 จัดทำ TRAINING NEED และจัดทำแผนฝึกอบรม ตามแผนนโยบายของผู้บริหาร และผู้จัดการแต่หน่วยงาน
2.3 จัดทำโครงการงบประมาณ ขออนุมัติหลักสูตร และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
2.4 สำรวจความต้องการ การแทนที่ การเลื่อนตำแหน่ง และหาหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องในตำแหน่งฯ
2.5 จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการประชุมต่าง ๆ
3. การประเมินผล (Performance Appraisal)
3.1 ดำเนินการ จัดการการประเมินผลการทำงานของพนักงานประจำปี (KPI & Competency) ตามนโยบายของบริษัท
3.2 จัดทำรูปแบบ และดำเนินการ ประเมินผลการทดลองงาน
4. เงินเดือน และสวัสดิการ (Salary and Benefits)
4.1 ควบคุม ดุแล เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll Officer Reporting)
4.2 วางแผนหา และขึ้นระบบ Tiger Soft (ไทเกอร์ ซอฟท์) จากเดิมใช้ระบบ Manual (Excel)
4.3 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ผ่านระบบ
4.4 ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ประจำเดือนของพนักงาน
4.5 รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำส่งหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับรายได้และรายหักอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา
4.6 กำหนดค่าจ้าง และโครงสร้างสวัสดิการเบื้องต้นในบางตำแหน่ง (ระดับปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน)
4.7 ควบคุม ดูแล การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
4.8 จัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดเสนอต่อผู้บริหาร (Country Manager, Mill Manager, CEO)
5. ระเบียบวินัยและการลงโทษ (Discipline)
5.1 ร่าง แก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และนำส่งรายงานต่อหน่วยงานรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 ร่าง ออกกฎ และประกาศ กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน และการวางแผนกำหนดวันหยุดประจำปี
5.3 รวบรวมข้อมูลสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงานโรงงานและสำนักงานใหญ่
5.4 พิจารณาและมีส่วนร่วมในการ ไกลเกลี่ย สืบสวน สอบสวน และลงโทษทางวินัยพนักงานที่กระทำความผิด
6. ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ( Safety and Health)
6.1 จัดการดูแลควบคุมงาน Safety ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Officer Reporting)
6.2 กำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6.3 รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย
6.4 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานและบริษัทฯ
6.5 ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้คำแนะนำแก่พนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
6.6 ดำเนินการด้านงานเอกสารและรายงานด้านความปลอดภัยรายงานต่าง ๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
6.7 ดำเนินการจัดหาสถานพยาบาลเข้ามาให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่
7. แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
7.1 ควบคุม ดุแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. ว) (Safety Officer Reporting)
7.2 จัดให้มี และจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของบริษัท และความต้องการของพนักงาน
7.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7.4 รับผิดชอบในการสอบถามความพึงพอใจของพนักงานรายเดือนประจำปี พร้อมสรุปรายกงานเสนอผู้บริหาร
7.5 ดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยสำหรับพนักงานรายเดือนให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของบริษัท
7.6 สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบผ่านสื่อ Online ของบริษัท
7.7 เป็นตัวแทนนายจ้างเข้าติดตาม ชี้แจง ยุติข้อร้องเรียน ข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
7.8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สินค้า และพนักงาน ต่อหน่วยงานภายนอก
7.9 เป็นตัวแทนนายจ้างเข้าร่วม, เยี่ยมเยือน, แสดงความยินดี, แสดงความเสียใจ ต่อพนักงานและครอบครัว
7.10 จัดตั้งทีมสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานนอกเวลางาน
8. ธุรการ (Administration)
8.1 ควบคุม ดุแล เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer Reporting)
8.2 ควบคุมดูแลพนักงานแม่บ้าน, คนสวน, รปภ. พนักงานขับรถ, รถบริการ VIP
8.3 ควบคุมดูแลระบบอาคารสถานที่ ความเรียบร้อยภายในและภายนอกโรงงาน
8.4 ควบคุมดูแลโรงอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน
8.5 วางแผนประสานงานการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน, ขออนุญาตการผลิต กับ การนิคมฯ และ กรมโรงงานฯ
8.6 ควบคุมดูแลผู้มาติดต่องาน ประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่องานภายในโรงงาน
8.7 ดูแลส่วนงาน Operator, ต้อนรับลูกค้า/ประสานงาน กับองค์กรภายในและภายนอก
8.8 ดำเนินการขอใบประกาศฯ จัดกิจกรรม โรงงานสีขาวฯ และเป็นตัวแทนให้ความร่วมมือกิจกรรมของภาครัฐ
8.9 จัดการดูแลควบคุมด้านจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ
8.10 จัดเก็บเอกสาร สัญญาเช่า/เช่าช่วง สัญญาใช้บริการต่าง ๆ และเฝ้าติดตามวาระการต่อสัญญา
8.11 จัดทำรูปแบบและดำเนินการประเมินการให้บริการของบริษัท ผู้ให้บริการ (Service Providers ) ทั้งหมด
8.12 ดูแลเอกสารการเดินทาง (Visa) การขออนุญาตทำงาน (WP) ของพนักงานและผู้บริหาร
8.13 รับเรื่องร้องเรียน หน่วยงาน ประชาชน โดยรอบบริษัทฯ รวมทั้งเข้าดำเนินการยุติ หาทางออกและสร้างความพึงพอใจ
8.14 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
From November 2013 To December 2014
Company Name บริษัท แกรนด์ ยูนิเวอร์แซล (ประเทศไทย) จำกัด
Address
คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 02-1687099
Salary
37000
Position
HR and Admin Supervisor
Obligation 1. งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล (HR planning)
คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)
วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
3. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร HRIS / Payroll (Personnel Administration)
จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน และจัดการขึ้นระบบข้อมูลเงินเดือน (Excel) ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และอื่น ๆตามที่รับหมอบหมาย
4. งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) และอื่น ๆตามที่รับหมอบหมาย
5. งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล (Performance & Reward Management)
ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
6.งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)
สรรหาคนเก่งการคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่ง รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่นี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต
7. งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning)
จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน ศึกษาและสำรวจตำแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร กำหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้น ๆ
8.งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัย (Labour Relations)
ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท ฯลฯ
6.3  
From October 2011 To December 2013
Company Name บริษัท เอลเอฟ เอเชีย จำกัด
Address
อ.บางปะอิน, จ.พระนครศรีอยุธยา
Salary
32000
Position
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ER Officer)
Obligation 1.การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง ตามแผนอัตรากำลังพลของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันต่อความต้องการและ ดำเนินการประเมินผลเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครงาน ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำ และ เก็บรักษา ทะเบียนประวัติพนักงาน สัญญาจ้าง
2.ประเมินผลการทำงาน และ เสนอบรรจุพนักงาน ตามระเบียบบริษัทฯ และรับผิดชอบและดำเนินการ โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง ของพนักงาน ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
3.แรงงานสัมพันธ์ ด้านการตรวจสอบ สอบสวนและตักเตือนพนักงานที่กระทำความผิดและดำเนินลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่กระทำความผิด ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
4.จัดกิจกรรมนันทนาการ สัมมนา กีฬา เพื่อสร้างความพันธ์อันดีระหว่างพนักงานต่อพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ ความเชื่อมั่นที่พนักงานมีต่อโรงงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดนิทัศนการทั้งภายนอกและภายใน
5.สวัสดิการ ควบคุมดูแลสวัสดิการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และงานอื่น ๆ ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. ประวัติการอบรม
7.1  
From July 2016 To - -
Training Institute พีเพิล ไดนามิก
Course Name
หลักการพูดเพื่อการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
7.2
 
From October 2015 To - -
Training Institute ลาริส โกลเบิล
Course Name
โครงการสัมมนานอกสถานที่ one Team & One company
7.3
 
From May 2016 To - -
Training Institute ซี เอ็กซเลนซ์
Course Name
เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
8. Other Skills


Language
Language อังกฤษ Speak ดี Read พอใช้ Write พอใช้
 
Language ไทย Speak ดีมาก Read ดีมาก Write ดีมาก
Language Speak Read Write
Typing
Thai 35 Words/Minute   English 35 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1. SAP
  2. Tiger Soft
  3. MS-Officer
  4. MS-OS
Project , Accomplishment & Experience
Reference - Members Only -
Last Update 26/11/2019
คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถหาคนทำงาน ในตำแหน่งHR & Admin Supervisor บริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานของผู้หางาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อหาพนักงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล ใบสมัครงานในตำแหน่งHR & Admin Supervisor ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าบุคคลและธุรการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Assist HR Manager ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจาณาคุณสมบัติผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน เพื่อเรียกสัมภาษณ์งาน ให้ได้คนที่ตรงกับงาน.


Curriculum Vitae For HR & Admin Supervisor , Application Form หัวหน้าบุคคลและธุรการ, Assist HR Manager Resume | CV & Resume , Cover Letter by JOBSIAM.COM
.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใช้งาน 53931 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128404 คน