ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 65 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งกราฟฟิค ดีไซน์,กราฟฟิค ดีไซน์,ช่างศิลป์


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานศิลปกรรมศาสตร์ , ใบสมัครงานกราฟฟิค ดีไซน์ ,ใบสมัครงานช่างศิลป์
1. พนักงานกราฟิก
2.
ฝ่ายศิลป์
3. พนักงานกราฟิก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. ฝ่ายอะไหล่
2.
ฝ่ายประเมินราคา
3. ลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. Display
2.
ช่างศิลป์
3. Vm
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันฑา
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
1. บริการ
2.
ธุรการ
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
สาขา การแสดงประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ เขตสายไหม,วัชรพล อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. ศิลปะ
2.
ศิลปกรรม
3. ออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทบาลัยธุรกิจบัณฑิต
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. กราฟฟิค
2.
กราฟฟิค
3. กราฟฟิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชมงคลธัญบุรี
สาขา ศิลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
1. graphic Design
2.
ออกแบบ
3. ช่างภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา การจัดการเสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
1. motion graphic
2.
editor
3. graphic
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.กรุงเทพ
สาขา ทัศนศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมืองและนนทบุรี อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
1. event coordinator
2.
event support
3. creative
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา ศิลปศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
1. Graphic design
2.
การตลาด ดูแลลูกค้าออนไลน์
3. Product design
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา กราฟฟิกอาร์ตและมีเดีย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. การฟฟิค
2.
ธรุการ
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลพบุรี
สาขา ศีลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
1. Graphic design
2.
ถ่ายภาพ
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
1. ช่างวาดภาพสีน้ำมัน
2.
ช่างศิลป์
3. ทำฉากต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา จิตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
1. ออกแบบเซรามิกส์
2.
ออกแบบภายใน
3. หนังสือเด็ก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ออกแบบเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
1. นักพัฒนาสังคม
2.
ทรัพยกรบุคคล
3. อาจารย์สอนศิลปะ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
1. กราฟฟิก ดีไซน์
2.
พนักงานเก็บเงินทางด่วน
3. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
1. Graphic Designer
2.
Photographer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สาขา Fashion and textile design
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
1. กราฟิกดีไซน์
2.
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
3. นักเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
1. fashion designer
2.
stylish designer
3. Fashion marketting
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2.
งานขาย
3. งานนิเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มช
สาขา วิทยุโทรทัศกระจายเสียง
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง

ผู้สมัครงานตำแหน่ง ศิลปกรรมศาสตร์ , หาพนักงาน กราฟฟิค ดีไซน์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างศิลป์