ค้นหา ผู้สมัครงาน :
 
(ระบุ..คำค้น)


   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 178 หน้า


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเคมี,เคมี,สิ่งแวดล้อม


ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิทยาศาสตร์ , ใบสมัครงานเคมี ,ใบสมัครงานสิ่งแวดล้อม
1. เซลล์?
2.
พนักงานขาย
3. Call?center
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย?ขอนแก่น?
สาขา ชีววิทยา?
ประสงค์ทำงานที่ ชัยภูมิ? อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิทยาศาสตร์
2.
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. ผู้ควบคุมระบบบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภายในบริษัท อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2.
เจ้าหน้าที่แลป
3. เจ้าหร้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
1. QC/QA Supervisor
2.
Lab Chemist
3. R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2.
เจ้าหน้าที่ห้องแลป
3. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยบูรพา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ
2.
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3. QC, QA, R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. นักเคมี
2.
นักวิทยาศาสตร์
3. ตรวจสอบคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมี-ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. ควบคุมคุณภาพ
2.
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
3. นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2.
ธุรการ
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2.
นักวิทยาศาสตร์
3. นักวิจัย พัฒนา
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
1. นักวิจัย
2.
นักเคมี
3. วิศวกรเคมี
  การศึกษาสูงสุด Bachelor degree
สถาบัน Chulalongkorn University
สาขา Chemical Technology
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2.
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
1. R&D
2.
QC
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
1. งานปฎิบัติการในห้องแลป
2.
งานตรวจเชื้อสาธาณะสุข
3. งานตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสนสุนันทา
สาขา จุลชีววิทยาอุตสหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. R&D
2.
Freelance
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิทยาศาสตร์
2.
QC
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. นักวิทยาศาสตร์
2.
QC
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2.
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. ISO and EIA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม
2.
ควบคุมตรวจสอบน้ำเสีย
3. งานวิจัยเเละพัฒนา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เคมีสิ่งเเวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯเเละปริมณฑล อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2.
ผู้ช่วย หรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
3. ด้านคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 43 ปี เพศ  ชาย

ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ , หาพนักงาน เคมี | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สิ่งแวดล้อม