JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 177


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเคมี,เคมี,สิ่งแวดล้อมประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานวิทยาศาสตร์ , ใบสมัครงานเคมี ,ใบสมัครงานสิ่งแวดล้อม
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สุขภิบาล
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักจุลชีววิทยา
2. นักวิทยาศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่วิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ฝ่ายจัดทำรายงาน)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC/QA (Microbiology)
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ QA/QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตรการ(แลป)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ตรวจสอบคุณภาพ
2. ผู้ช่วยวิศวกร
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์เคมี
2. นักวิจัยและพัฒนา
3. ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักดีไซน์แผนที่
2. เจ้าหน้าที่ GIS
3. นักผังเมือง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ , เชียงใหม่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานประจำออฟฟิช
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขา ชีววิทยาประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Research
2. Research Assistant
3. supervisor
  การศึกษาสูงสุด Bachelor's degree
สถาบัน Prince of Songkla University
สาขา Molecular Biotechnology and Bioinformatics
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
2. นักวิจัย
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานด้านพืช
2. ครูผู้สอน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง ภาคใต้ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
3. พนักงานห้องปฏิบัติการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา วิทยาศาสตรการแพทย์(สำเร็จการศึกษาปี 2558)
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยศาศตร์
2. ครูวิทยาศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรื
สถาบัน มหาวิทยายัยราชภัฏภูเก็ต
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ
3. กรมประมง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ โรงงานอุตสาหกรรม อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น
2. Passenger office
3. พนักงานตรวจค้นอาวุธ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
สาขา บริหารกิจการการบิน
ประสงค์ทำงานที่ ท่าอาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักเคมี
2. QC
3. R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่นหรือภาคอีสาน อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานเคมี ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน วิทยาศาสตร์ซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสิ่งแวดล้อมอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ , หาพนักงาน เคมี | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สิ่งแวดล้อม

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน