1. Job Infomation
Field training - hr - recruiting - salary
Education Level Bachelor's Degree
2. Contact
E-mail - Members Only -
First Name - Members Only -
Last Name - Members Only -
Address - Members Only -
Division Central
Province Nakhon Pathom
ZIP code 73110
Tel - Members Only -
Mobile - Members Only -
WebStie - Members Only -
3. Profile
Date of Birth 26 May 1991 ( 32 years old)
Gender Female Marital Status Single  
Height 165 cm. Weigth 108 kg.  
Nationality
ไทย
Religion
พุทธ  
Draft status
4. Job Preferences
Preferred Positions 1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
Expected Salary
27000
Work Location
นครปฐม
5. Education
5.1  
Education Level ป.ตรี
From มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
Degree
ป.ตรี
Major Subject
การบัญชี
Grad Year
2563
G.P.A. 3.01
5.2  
Education Level
From
Degree
Major Subject
Grad Year
G.P.A.
6. Employment Record
6.1  
From February 2018 To -
Company Name บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
Address
17/87 ม.2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
Salary
25000
Position
เจ้าหน้าที่บุคคล
Obligation ? งานฝึกอบรมและพัฒนา
? ดำเนินการจัดอบรมและอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
? ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
? ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอก ตามแผนการฝึกอบรม
? ประสานงานด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานและวิทยากรที่เกี่ยวข้อง
? จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม รวมถึงการกล่าวแนะนำวิทยากร
? บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง
? จัดทำสรุปข้อมูลการฝึกอบรม
? จัดทำรายงานและยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
? จัดทำแบบประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเลื่อนระดับบุคลากร
? ติดตามระบบพี่เลี้ยง เพื่อรับฟังปัญหา และช่วยเหลือพนักงานช่วงทดลองงาน
? การพัฒนาทักษะ ความสามารถพนักงานและแรงงานกัมพูชา ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
? การจัดสรรนักศึกษาฝึกงานให้กับแผนกต่าง ๆ รวมดูแลนักศึกษาฝึกงานและออกแบบหนังสือรับรองการฝึกงาน
? จัดกิจกรรมให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความสามัคคี

? งานสรรหาและว่าจ้าง
? การสรรหาพนักงาน,นัดสัมภาษณ์งานทุกตำแหน่ง
? ดำเนินการว่าจ้าง เจรจาต่อรองเงินเดือนผู้สัมภาษณ์งาน
? การทำรายงานการสรรหา,อัตราคงค้าง,บันทึกผู้สมัครประจำวัน
? การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
? จัดทำเอกสารเริ่มงาน,สัญญาจ้าง พร้อมคีย์ประวัติพนักงานเริ่มงานเข้าระบบ
? จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
? จัดทำแผนการสรรหา,แผนการประชาสัมพันธ์,ออกบูธงานนัดพบแรงงาน

? งานแรงงานสัมพันธ์
? ควบคุมและดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
? จัดทำประกาศต่าง ๆ ของบริษัท
? ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
? ดำเนินการสอบสวนการกระทำความผิดของพนักงาน
? สรุปการ Turn Over Rate ของพนักงาน
? สรุปการขาด ลา มา สาย ของพนักงานทั้งองค์กร
? จัดทำสถิติการหยุดงานประจำเดือน
? งานสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
? งานอื่น ๆ
? จัด KPI สถิติการดำเนินงาน
? งานประเมินพนักงานระหว่างทดลองงาน รอบ 30 วัน,รอบ 60 วัน และ รอบ 90 วัน
? งานประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
? ดำเนินการทำเอกสารและแจ้งบรรจุพนักงาน
? จัดทำรายงานและยื่นเอกสารคนพิการประจำปี
? งานสวัสดิการของพนักงาน เช่น ชุดยูนิฟอร์ม,ของขวัญวันเกิด รวมถึงยาสามัญ
? ติดต่อสถาบัน หน่วยงานราชการต่าง ๆ


6.2  
From To
Company Name
Address
Salary
Position
Obligation
6.3  
From To
Company Name
Address
Salary
Position
Obligation
7. ประวัติการอบรม
7.1  
From February - To - -
Training Institute สมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย
Course Name
Module II: การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม : การคิดและเขียนหลักสูตร
7.2
 
From To -
Training Institute
Course Name
7.3
 
From To
Training Institute
Course Name
8. Other Skills


Language
Language ไทย Speak ดี Read พอใช้ Write แย่
 
Language Speak Read Write
Language Speak Read Write
Typing
Thai 25 Words/Minute   English 20 Words/Minute
Driving Skill
Car    Motocycle   Truck
Own Vehicle
Car   Motocycle   Truck
Other Special Skills 1. เป็นพิธีกร
  2. จัดการรายงานวิทยุ
  3.
  4.
Project , Accomplishment & Experience
Reference - Members Only -
Last Update 30/03/2023
คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถหาคนทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานของผู้หางาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อหาพนักงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล ใบสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจาณาคุณสมบัติผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน เพื่อเรียกสัมภาษณ์งาน ให้ได้คนที่ตรงกับงาน.


Curriculum Vitae For เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,เจ้าหน้าที่สรรหา,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล Resume | CV & Resume , Cover Letter by JOBSIAM.COM