เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ, หาพนักงาน ที่ปรึกษา, หาคนทำงานผู้จัดการ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งที่ปรึกษา ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 1 สิงหาคม 2512 (อายุ 54 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 62 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. ที่ปรึกษา
  3. ผู้จัดการ
เงินเดือน 70000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา Armstrong University
วุฒิการศึกษา MBA
สาขาวิชา Finance and Accounting
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2543
เกรดเฉลี่ย 3.47
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบริหารการเงิน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2539
เกรดเฉลี่ย 3.55
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2544 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่-ติดต่อ
อ.ศศปาฐศาลา ชั้น 10 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เงินเดือน
ตำแหน่ง
Senior Consultant
ความรับผิดชอบ บริหารโครงการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจแก่หน่วยงานภายนอก โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการดังนี้
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Technology Roadmapping แก่บริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
- ที่ปรึกษาโครงการการให้บริการทางการเงินเพื่อการค้า (Trade Financing System) แก่กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
- ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างความสามารถทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
- ที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนองค์กรขั้นปฏิบัติแก่บริษัทผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวแห่งหนึ่ง
- ที่ปรึกษาโครงการวินิจฉัยและพัฒนาการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวแห่งหนึ่ง
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับโอนงานของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- ที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักวิเคราะห์โครงการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- นักวิเคราะห์โครงการศึกษาทางเลือกโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - 2543 จนถึง - 2543
ชื่อบริษัท King of Thai Noodles House
ที่อยู่-ติดต่อ
Sunnyvale, CA, USA
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หุ้นส่วนร้าน
ความรับผิดชอบ บริหารกิจการร้านอาหารไทย ควบคุมดูแลด้านการบริการ ตลอดจนสรรหาโอกาสทางการขายและการตลาด
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2539 จนถึง สิงหาคม 2539
ชื่อบริษัท บริษัทอยุธยา อินเตอร์แนชั่นแนล แฟกเตอร์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ถ.พระราม 4 ลุมพินี กรุงเทพฯ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
ความรับผิดชอบ นำเสนอรูปแบบการให้บริการสินเชื่อทางการเงินระยะสั้น (แฟกเตอริ่ง) แก่บริษัทธุรกิจต่างๆ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 60 คำ/นาที   อังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 19/09/2020