เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้จัดการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง, หาพนักงาน ผู้จัดการโครงการ, หาคนทำงานผู้จัดการโรงงาน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 5 กรกฎาคม 2517 (อายุ 49 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 69 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร จบ รด. ปี 3
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
2. ผู้จัดการโครงการ
  3. ผู้จัดการโรงงาน
เงินเดือน 80000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี
ชื่อสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี
สาขาวิชา เครื่องกลเกษตร (กว.เครื่องกลฯ ภาคี)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2541
เกรดเฉลี่ย 3.04
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม - จนถึง ธันวาคม -
ชื่อบริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารชินวัตร ทาวน์เวอร์ 3 ถ.วิภาวดี-รังสิต
เงินเดือน
86000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกโครงการฯ
ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบงาน
1.) รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจบริษัทฯ ได้แก่
- กลุ่มฟาร์มไก่-ฟาร์มสุกร
- กลุ่มโรงฟักไข่
- กลุ่มโรงงานผลิตอาหารสัตว์
- กลุ่มโรงงานชำแหละไก่-สุกร
- กลุ่มโรงงานแปรรูปเนื้อไก่-สุกร
2.) ลักษณะงานที่บริหาร ได้แก่
- งานสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณโครงการ โดยแบ่งเป็น
งานปรับปรุง-ต่อเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, งานขยายโรงงาน-กำลังการลิตเครื่องจักร
และ งานก่อสร้างฟาร์ม-โรงงานใหม่
- งานจัดทำ Presentation เพื่อของบประมาณจากคณะกรรมการพิจารณาลงทุน
- จัดทำ TOR. + Drawing Design + BOQ. ของแต่ละโครงการ
- สรุปคัดเลือก Vender ร่วมกับทางเจ้าของฟาร์ม-โรงงานฯ, ฝ่ายจัดซื้อฯ และ ฝ่ายบริหาร
- งานควบคุมก่อสร้างอาคาร และ งานติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนงานฯ
- งานตรวจติดตามเครื่องจักรฯ นำเข้าจากต่างประเทศ
- งานตรวจส่งมอบงาน
3.) งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย ได้แก่
- งานปรับปรุงระบบน้ำดีและระบบน้ำเสียภายในฟาร์ม-โรงงาน
- งานบริหารจัดการด้านประหยัดพลังงานภายในฟาร์ม-โรงงาน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน - จนถึง เมษายน -
ชื่อบริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เงินเดือน
60000
ตำแหน่ง
รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ความรับผิดชอบ 1.) บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในขบวนการผลิต ได้แก่
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในไลน์ผลิตทั้งหมด
- ระบบเครื่องทำความเย็น+น้ำแข็ง และระบบทำความเย็นฯ
- ระบบเครื่องผลิตไอน้ำ Boiler
- โรงอบขนไก่ป่น
- ระบบ Facility ต่างๆ ในโรงงาน
- ระบบน้ำดีและระบบน้ำเสียภายในโรงงาน
2.) บริหารจัดการด้านอะไหล่เครื่องจักร, กำหนด Max.-Min. Stock ที่เหมาะสม
3.) ปรับปรุงสภาพโรงงานให้ถูกสุขลักษณะGMP.
4.) วางแผนติดตั้งเครื่องจักรใหม่และโยกย้ายหรือรื้อเครื่องจักรเก่าออก
5.) บริหารจัดการและดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, จป, 5ส.
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2548 จนถึง มีนาคม 2553
ชื่อบริษัท เอ็ม.เอส.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ถ.นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
เงินเดือน
55000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ความรับผิดชอบ 1. งานติดตั้งและบริการด้านอุตสาหกรรม ได้แก่
1.) งานคำนวณและออกแบบติดตั้งระบบท่อ,วาล์ว,ปั๊มและมอเตอร์ รวมถึงระบบส่งกำลัง Hydraulic & Pneumatic และระบบหล่อลื่นเครื่องจักรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมทั้งหมด
2.) งานบริการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
3.) งานบริการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ในอาคารสูง
4.) งานถอดแบบระบบฯ MEP. เพื่อนำเสนองาน
5.) จัดอบรมความรู้การใช้งานเบื้องต้นให้กับทีมงานและลูกค้า
2. หน้าที่และความรับผิดชอบภายในบริษัทฯ ได้แก่
1.) ดูแลงานด้านบุคคลรวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงาน
2.) ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างและเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
3.) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพย์สินขององค์กร
4.) วางแผนการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน
5.) จัดประชุมภายในองค์กรรวมถึงการจัดสัมมนานอกสถานที่
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2543 จนถึง สิงหาคม 2543
สถาบันอบรม SAP Thailand
หลักสูตรการอบรม
SAP : Module PM. Management
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2541 จนถึง พฤษภาคม 2545
สถาบันอบรม Thai Union Frozen Product
หลักสูตรการอบรม
ISO9001,5ส.,จป.,HACCP,GMP.
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2541 จนถึง พฤษภาคม 2541
สถาบันอบรม ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งปรเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
การอนุรักษ์พลังงานตามโรงงานและอาคาร
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.) ประสบการณ์ทำงานโครงการต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ - งานในอาคารสูง เช่น คอนโด, โรงแรม ฯลฯ - กลุ่มโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ไทย - กลุ่มโรงงานหลอมและผลิตเหล็ก - กลุ่มโรงงานถลุงแร่และเหมืองแร่ - กลุ่มโรงงานผลิตกระดาษ - กลุ่มโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์และนิติยาสาร - กลุ่มโรงงานผลิตน้ำตาล - กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - กลุ่มโรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็งส่งออกนอก - กลุ่มโรงงานผลิตยางรถยนต์ - กลุ่มโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า - กลุ่มงานโรงแรมและโรงพยาบาล - กลุ่มโรงงานฉีดพลาสติก - กลุ่มโรงงานกลึง CNC. - กลุ่มอื่นๆทั่วไป ที่มิได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 17/02/2019