Jobs     IT-Able Innovation     Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน) 
  


IT-Able Innovation

 

Diylink company is specialized in network technology research and development and have several branches in other countries.We are committed to providing users with professional IDC solutions, software & hardware facilities support etc. At present, the business has covered many industries including the Internet, finance, e-commerce, entertainment, education etc. The company provides tailored services for for customers based on their demands, including professional IDC services such as server hosting & lease, large bandwidth etc. It supports private clouds and managed clouds, third-party private cloud, public cloud and other hybrid cloud deployment models etc. It will realize minute-level delivery and fast cloud access, helping enterprises reduce costs, manage cloud businesses easily, take advantage of new technologies for business innovation, and realize digital transformation etc.สวัสดิการสวัสดิการ? 1. เงินเดือน 2. โบนัสประจําปี 3. ประกันทันตกรรม/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม 4. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง/เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท/เงินช่วยเหลือ ค่าอาหารในกรณีที่ต้องทํางานล่วงเวลาหรือทํางานนอกสถานที่ 5. สัมมนาประจําปี /ท่องเที่ยวประจําปี 6. วันหยุดพักผอนประจําปี /สิทธิการลาประเภทต่างๆ 7. ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน 8. กิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆ *สวัสดิการดังกล่าวข้างต้นอาจแตกต่างกันตามแต่ละตําแหน่ง 
Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
1.แปลเอกสารทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
2.แปลปากเปล่าในการประชุมหรือการเจรจาธุรกิจ
3.ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการทำหน้าที่และงานต่างๆ ให้สำเร็จ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันอื่นๆ
4.ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดการงานด้านธุรกิจ ส่งเสริมด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เตรียมและนำเสนอรายงานต่างๆ
5.ร่าง แก้ไข จัดระเบียบ รวมถึงแจกจ่ายเอกสาร รายงานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.จัดการและติดตามงานอื่นๆ ที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมอบหมายให้และรายงานผล
7.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สำเร็จลุล่วง

Workplace :
Type Business : Computer - I.T.- Internet
Job Type : Full Time
Job Group : arts - translator - guide
Work At (Location) : Bangkok
Area : Phaya Thai,Ratchathewi,Din DaengApply Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน) IT-Able Innovation Job, JobBangkok Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน),Bangkok Job Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน), Apply Translator & Assistant to HRM (ภาษาจีน) IT-Able Innovation
Salary :
Qualifications :
Male/Female
ใช้ภาษาไทยและภาษาจีนได้คล่องแคล่ว (HSK 6 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า)
มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถไปทำงานหรือธุระที่มอบหมายนอกสถานที่ได้
มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความคล่องแคล่ว มีความคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล
มีความสามารถในการเขียน โดยเฉพาะการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits :

How to Apply  :


IT-Able Innovation

1550 Thanapoom Tower, 17 Floor Zone C,New Petchburi Road แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Bangkok   10400

Contact Name : โทรศัพท์ : 091-727-9249
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 25 November 2022
Power By JobSiam.com

Other jobs of this company
Number of Position: 1ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)