โปรแกรมคำนวณค่าชดเชย ตามกฎหมายใหม่ ออนไลน์ | ลงประกาศงานว่าง หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com

โปรแกรมคำนวณ อัตราค่าชดเชยออนไลน์
(ปรับปรุง ตามกฎหมายใหม่ อัพเดท*)ระบุวันเริ่มงาน : - -

ระบุวันออกงาน : - -

อัตราค่าจ้าง : วัน บาท


หมายเหตุ :
มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
1. ลูกจ้างทำงาน ครบ 120 วัน ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน
2. ลูกจ้างทำงาน ครบ 1 ปีไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน
3. ลูกจ้างทำงาน ครบ 3 ปีไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
4. ลูกจ้างทำงาน ครบ 6 ปีไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน
5. ลูกจ้างทำงาน ครบ 10- 20 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน
6. ลูกจ้างทำงาน ครบ 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน

    การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป

    ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลา

    ข้อยกเว้น : การเลิกจ้างตาม มาตรา 119 (1) - (6) จะไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง


ระบบนี้เป็นระบบทดสอบ หากมีปัญหาการใช้งานกรุณติดต่อทีมงานเพื่อปรับปรุงต่อไป