JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 64


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการ,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานผู้บริหาร , ใบสมัครงานผู้จัดการ ,ใบสมัครงานผู้อำนวยการ
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3. ผู้อำนวยการ
  การศึกษาสูงสุด ป. โท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และต่างจังหวัด อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Internal Audit Restaurant Manager
2. BD Manager
3. Hr Manager
  การศึกษาสูงสุด Master's degree
สถาบัน Kasetsart University
สาขา : Economics
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3. Project manager
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Area Manager-Restuarant
2. Area Manager- Coffee
3. Area Manager- Brand fashion
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทปราการ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Managing Director
2. Operation Manager
3. Office Manager / Executive Secretary
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการบริหารสำนักงานและงานบุคคล
2. ผู้จัดการบริหารการจัดงานแสดงสินค้า
3. ผู้ช่วยผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. งานเกี่ยวกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา วิทยาการจัดการ เอก บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ สาทร/วงเวียนใหญ่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
2. ผู้จัดการส่วนการเงิน
3. ผู้จัดการส่วนการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Supervisor Production
2. Foreman
3. Leader
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Warehouse Manager
2. Logistics Manager
3. ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกริก
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้อำนวยการ
3. MD
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยี สิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. คีรย์ข้อมูลต่างๆ
2. ผู้ประสานงานในออฟฟิส
3. บริการในออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ทักษิณ สงขลา
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ดนตรี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. CEO/MD/President/VP
2. ที่ปรึกษา ด้านบริหารจัดการ
3. Director
  การศึกษาสูงสุด Master Degree
สถาบัน Northeast Missouri State University
สาขา Industrial Psychology
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 66 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. วิเคราะห์สินเชื่อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 53 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ต่ำแหน่งงานฝ่ายบุคคล
2. ต่ำแหน่งงานฝ่ายการจัดการ และงานบริหาร
3. ต่ำแหน่งงานฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
สาขา การประกอบการและการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช,สุราษฎธานี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝึกหัด
2. ธุรการ
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
สาขา วิทย์คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้ที่พัก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการโรงเรียน
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน
3. รองผู้อำนวยการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา บริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 67 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ/หัวหน้าแผนก
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ/หัวหน้าแผนก
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าแผนก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
2. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
3. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน เทคนิครัตนโกสินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ)ปริมณฑล อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานผู้จัดการ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ผู้บริหารซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานผู้อำนวยการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ผู้บริหาร , หาพนักงาน ผู้จัดการ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127902 คน